ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

Government Data Catalog (GD Catalog)

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)


สำหรับผู้บริหาร


การจัดทำบัญชีข้อมูล


การติดตั้งระบบบัญชีข้อมูล


รายชื่อผู้ประสานหน่วยงาน

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

Government Data Catalog (GD Catalog)

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

เป็นบัญชีข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน จังหวัด หรือ ศูนย์ข้อมูล ที่ให้บริการเข้าถึงชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลในรูปแบบบัญชีข้อมูลดิจิทัล

ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เป็นระบบจัดการบัญชีข้อมูลจากหน่วยงาน โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นบัญชีข้อมูลกลางของภาครัฐ

ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เป็นระบบให้บริการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบบริการนามานุกรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงชุดข้อมูลให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ประกาศและแนวทาง

เป็นประกาศและแนวทางที่จำเป็นในการจัดทำบัญชีข้อมูล รวมถึงรหัสที่ใช้ในการจัดการ

ร้องขอการสนับสนุน

เป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ โดยช่องทางเว็บไซต์ gdhelpdesk.nso.go.th

F.A.Q และ คู่มือ

คำถามที่พบบ่อย คู่มือ สื่อผสมที่ใช้สนับสนุนในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการสอน

รูปภาพ สื่อผสมที่ใช้ประชาสัมพันธ์ และสื่อการสอนการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

รายงาน

รายงานที่สำคัญ ประกอบด้วย รายงานสถานภาพของระบบบัญชีข้อมูล ชุดข้อมูล และ ทรัพยากรข้อมูล