รายชื่อผู้ประสานงาน

( สามารถกด ctrl + f3 เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ )

25 มกราคม 2564    
หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร E-mail
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนาม้ยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

กรมสรรพสามิต

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

กรมพลศึกษา

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7409

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7409

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7409

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7444

0 2141 7409

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7444

0 2141 7409

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7444

0 2141 7409

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7444

0 2141 7409

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7409

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

กรมท่าอากาศยาน

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

กรมทางหลวงชนบท

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

กรมการขนส่งทางราง

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

กรมอุตุนิยมวิทยา

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7409

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7409

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

กรมควบคุมมลพิษ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

กรมทรัพยากรธรณี

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

กรมทรัพยากรน้ำ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2141 7444

0 2141 7409

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

กรมธุรกิจพลังงาน

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7443

0 2141 7408

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7406

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7406

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7406

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7408

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7408

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7408

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

คุรุสภา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวงศกร ทองพัด

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

0 2141 7402

0 2141 7403

0 2141 7406

bunpot.methodology@gmail.com

tonstatik@gmail.com

tdarat@gmail.com

กรมอนามัย

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7409

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7409

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7409

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7409

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7408

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1311

0 2141 7406

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1311

0 2141 7406

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงบประมาณ

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1311

0 2141 7406

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1311

0 2141 7406

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1311

0 2141 7406

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7406

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7406

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7406

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2142 1372

0 2141 7406

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7406

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7406

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

0 2141 7445

0 2141 7406

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

0 2142 1320

0 2141 7397

0 2141 7406

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายวัชรินทร์ ทาใจ (IT)

0 2141 7399

0 2141 7400

0 2141 7408

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

watcharint.tajai@gmail.com