รายชื่อผู้ประสานงาน 84 หน่วยงาน

( สามารถกด ctrl + f3 เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ )

2 พฤศจิกายน 2564    
หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร E-mail
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

3. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

5. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

6. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนาม้ยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

7. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

8. กรมสรรพสามิต

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

10. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

11. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

12. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

13. กรมพลศึกษา

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

14. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

15. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

06 1834 9928

06 2451 4536

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

16. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 4516 8971

06 2451 4536

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

17. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 4516 8971

06 2451 4536

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

18. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3093 3165

06 2451 4536

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

19. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3093 3165

06 2451 4536

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

20. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3093 3165

06 2451 4536

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

21. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3093 3165

06 2451 4536

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

22. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 4516 8971

06 2451 4536

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

23. กรมท่าอากาศยาน

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 6657 0889

08 7846 7938

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

24. กรมทางหลวงชนบท

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 6657 0889

08 7846 7938

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

25. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 6657 0889

08 7846 7938

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

26. กรมการขนส่งทางราง

1. นางสาวสาลินี เขื่อนคำ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 6657 0889

08 7846 7938

iamsalilisa@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

27. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

28. กรมอุตุนิยมวิทยา

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

29. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

30. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

31. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 4516 8971

06 2451 4536

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

32. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 4516 8971

06 2451 4536

oilly.tonly@gmail.com

tartip@gmail.com

33. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

34. กรมควบคุมมลพิษ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 31630

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

35. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

36. กรมทรัพยากรธรณี

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

37. กรมทรัพยากรน้ำ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

38. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

39. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

40. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

1. นางสาวณฐกร โสภาวนัส

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3093 3165

06 2451 4536

nnn.natakorn@gmail.com

tartip@gmail.com

41. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 7830 0956

08 7846 7938

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

42. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 7830 0956

08 7846 7938

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

43. กรมธุรกิจพลังงาน

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 7830 0956

08 7846 7938

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

44. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1. นายเสมา วิมุกตะภพ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 7830 0956

08 7846 7938

kong.manu1982@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

45. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

46. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

47. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

48. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

49. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

50. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

51. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

52. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9179 2271​

08 3918 8292

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

53. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 6039 3473

08 3918 8292

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

54. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 6039 3473

08 3918 8292

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

55. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 9184 8587

08 7846 7938

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

56. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 9184 8587

08 7846 7938

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

57. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 9184 8587

08 7846 7938

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

58. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

59. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

60. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

61. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

62. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

63. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

64. คุรุสภา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

3. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

08 3153 8061

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

65. กรมอนามัย

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

06 1834 9928

06 2451 4536

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

66. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

06 1834 9928

06 2451 4536

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

67. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

06 1834 9928

06 2451 4536

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

68. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

1. นางเทวี กณกนันต์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

06 1834 9928

06 2451 4536

ktning23@gmail.com

tartip@gmail.com

69. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 9184 8587

08 7846 7938

pechtida@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

70. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3887 2395

08 3918 8292

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

71. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3887 2395

08 3918 8292

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

72. สำนักงบประมาณ

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3887 2395

08 3918 8292

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

73. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3887 2395

08 3918 8292

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

74. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3887 2395

08 3918 8292

irada2527@gmail.com

weekab02@gmail.com

75. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9179 2271​

08 3918 8292

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

76. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9179 2271​

08 3918 8292

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

77. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9179 2271​

08 3918 8292

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

78. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

1. นางสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9179 2271​

08 3918 8292

suwannika.k@gmail.com

weekab02@gmail.com

79. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 6039 3473

08 3918 8292

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

80. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 6039 3473

08 3918 8292

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

81. สำนักงานคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ

1. นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 6039 3473

08 3918 8292

s.nanthawat4@gmail.com

weekab02@gmail.com

82. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

3. น.ส.ฐิติมา อกนิษฐากร (IT)

09 1716 6659

09 1143 3193

08 1719 2591

srikwan@gmail.com

goodlucknb99@gmail.com

yingoniris@gmail.com

83. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

84. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายศราวุฒิ ศรีทอง

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 5668 3163

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com