รายชื่อผู้ประสานหน่วยงานสนับสนุนปี 2565

( สามารถกด ctrl + f เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ )

10 มกราคม 2565    
หน่วยงาน สังกัด ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร E-mail
1. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 5668 3163

06 1416 9923

nungsatick@gmail.com

tdarat@gmail.com

2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 6955 1592

06 2451 4536

bunpot.methodology@gmail.com

tartip@gmail.com

3. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 4080 0009

06 2451 4536

srikwan@gmail.com

tartip@gmail.com

4. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. นางสาววรินธร โมรินทร์ (IT)

08 4080 0009

08 7846 7938

srikwan@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 9980 0397

08 3606 7471

penpukphr@gmail.com

tattana7471@gmail.com

6. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9981 0199

08 3918 8292

jeedbank1907@gmail.com

weekab02@gmail.com

7. สำนักงานคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. นางสาววรินธร โมรินทร์ (IT)

09 9271 5206

08 7846 7938

lookpeach4@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

8. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวอังคณา แย้มอุบล

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3075 4430

08 3918 8292

angkhanapum@gmail.com

weekab02@gmail.com

9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9980 0397

08 3918 8292

penpukphr@gmail.com

weekab02@gmail.com

10. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9980 0397

08 3918 8292

penpukphr@gmail.com

weekab02@gmail.com

11. ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 7556 2641

08 7846 7938

natthaphame@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

12. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9981 0199

08 3918 8292

jeedbank1907@gmail.com

weekab02@gmail.com

13. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวอังคณา แย้มอุบล

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3075 4430

08 3918 8292

angkhanapum@gmail.com

weekab02@gmail.com

14. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวอังคณา แย้มอุบล

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 3075 4430

08 3918 8292

angkhanapum@gmail.com

weekab02@gmail.com

15. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 6955 1592

08 3918 8292

bunpot.methodology@gmail.com

weekab02@gmail.com

16. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9980 0397

08 3918 8292

penpukphr@gmail.com

weekab02@gmail.com

17. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9980 0397

08 3918 8292

penpukphr@gmail.com

weekab02@gmail.com

18. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9980 0397

08 3918 8292

penpukphr@gmail.com

weekab02@gmail.com

19. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

09 9271 5206

08 3918 8292

lookpeach4@gmail.com

weekab02@gmail.com

20. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

06 2487 5853

08 7846 7938

tunyamas19@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

21. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

1. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

09 1143 3193

08 7846 7938

goodlucknb99@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

22. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 7556 2641

08 7846 7938

natthaphame@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

23. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

06 2487 5853

08 7846 7938

tunyamas19@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

24. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนาม้ยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระทรวงแรงงาน

1. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

09 1143 3193

08 3918 8292

goodlucknb99@gmail.com

weekab02@gmail.com

25. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9980 0397

08 3918 8292

penpukphr@gmail.com

weekab02@gmail.com

26. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 3153 8061

06 1416 9923

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

27. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กระทรวงยุติธรรม

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9980 0397

08 3918 8292

penpukphr@gmail.com

weekab02@gmail.com

28. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

1. นางสาวทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 4080 0009

08 3918 8292

srikwan@gmail.com

weekab02@gmail.com

29. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3153 8061

06 2451 4536

siriphan.wongchai@gmail.com

tartip@gmail.com

30. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 3153 8061

06 1416 9923

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

31. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

32. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

33. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

34. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

09 9298 8686

06 1416 9923

kunyakorn.ann@gmail.com

tdarat@gmail.com

35. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

09 9298 8686

06 1416 9923

kunyakorn.ann@gmail.com

tdarat@gmail.com

36. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 3153 8061

06 1416 9923

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

37. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

38. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. นางสาววรินธร โมรินทร์ (IT)

09 9271 5206

08 7846 7938

lookpeach4@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

39. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวอังคณา แย้มอุบล

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3075 4430

06 2451 4536

angkhanapum@gmail.com

tartip@gmail.com

40. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 9271 5206

06 2451 4536

lookpeach4@gmail.com

tartip@gmail.com

41. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 9271 5206

06 2451 4536

lookpeach4@gmail.com

tartip@gmail.com

42. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 9981 0199

06 1416 9923

jeedbank1907@gmail.com

tdarat@gmail.com

43. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 7556 2641

08 7846 7938

natthaphame@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

44. กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

1. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

09 1143 3193

08 7846 7938

goodlucknb99@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

45. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

06 2487 5853

08 7846 7938

tunyamas19@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

46. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

1. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

09 1143 3193

08 7846 7938

goodlucknb99@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

47. กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 9981 0199

08 7846 7938

jeedbank1907@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

48. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. นางสาวพัชรา ไชยขาว (IT)

09 9298 8686

09 52376574

kunyakorn.ann@gmail.com

c.patchara13@gmail.com

49. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กระทรวงพาณิชย์

1. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

09 1143 3193

06 1416 9923

goodlucknb99@gmail.com

tdarat@gmail.com

50. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 4080 0009

06 1416 9923

srikwan@gmail.com

tdarat@gmail.com

51. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

06 2487 5853

06 1416 9923

tunyamas19@gmail.com

tdarat@gmail.com

52. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

06 2487 5853

06 1416 9923

tunyamas19@gmail.com

tdarat@gmail.com

53. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

06 2487 5853

06 1416 9923

tunyamas19@gmail.com

tdarat@gmail.com

54. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย) กระทรวงพาณิชย์

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 7556 2641

06 1416 9923

natthaphame@gmail.com

tdarat@gmail.com

55. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

1. นางสาวอังคณา แย้มอุบล

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 3075 4430

08 7846 7938

angkhanapum@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

56. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 9981 0199

06 1416 9923

jeedbank1907@gmail.com

tdarat@gmail.com

57. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. นางสาวพัชรา ไชยขาว (IT)

06 2487 5853

09 52376574

tunyamas19@gmail.com

c.patchara13@gmail.com

58. หอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 9981 0199

08 7846 7938

jeedbank1907@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

59. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 3153 8061

06 1416 9923

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

60. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3153 8061

08 3606 7471

siriphan.wongchai@gmail.com

tattana7471@gmail.com

61. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงการคลัง

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

09 9298 8686

06 1416 9923

kunyakorn.ann@gmail.com

tdarat@gmail.com

62. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

63. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

09 9298 8686

06 1416 9923

kunyakorn.ann@gmail.com

tdarat@gmail.com

64. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

65. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

66. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. น.ส.ศิริพรรณ วงค์ชัย

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 3153 8061

06 1416 9923

siriphan.wongchai@gmail.com

tdarat@gmail.com

67. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

68. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายบรรพต ตีเมืองสอง

2. น.ส.ธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

08 6955 1592

06 1416 9923

bunpot.methodology@gmail.com

tdarat@gmail.com

69. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 5668 3163

06 2451 4536

nungsatick@gmail.com

tartip@gmail.com

70. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 5668 3163

06 2451 4536

nungsatick@gmail.com

tartip@gmail.com

71. กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

nungsatick@gmail.com

tattana7471@gmail.com

72. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

nungsatick@gmail.com

tattana7471@gmail.com

73. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

nungsatick@gmail.com

tattana7471@gmail.com

74. สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

nungsatick@gmail.com

tattana7471@gmail.com

75. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. นางสาววรินธร โมรินทร์ (IT)

09 9271 5206

08 7846 7938

lookpeach4@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

76. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. นางสาววรินธร โมรินทร์ (IT)

09 9271 5206

08 7846 7938

lookpeach4@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

77. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ (IT)

09 9271 5206

06 1416 9923

lookpeach4@gmail.com

tdarat@gmail.com

78. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

09 9271 5206

08 3606 7471

lookpeach4@gmail.com

tattana7471@gmail.com

79. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 9271 5206

06 2451 4536

lookpeach4@gmail.com

tartip@gmail.com

80. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3153 8061

06 2451 4536

siriphan.wongchai@gmail.com

tartip@gmail.com

81. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 9271 5206

06 2451 4536

lookpeach4@gmail.com

tartip@gmail.com

82. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 9980 0397

06 2451 4536

penpukphr@gmail.com

tartip@gmail.com

83. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 9298 8686

06 2451 4536

kunyakorn.ann@gmail.com

tartip@gmail.com

84. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3153 8061

06 2451 4536

siriphan.wongchai@gmail.com

tartip@gmail.com

85. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 9298 8686

06 2451 4536

kunyakorn.ann@gmail.com

tartip@gmail.com

86. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางกัญญากร ศรีทอง

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

09 9298 8686

06 2451 4536

kunyakorn.ann@gmail.com

tartip@gmail.com

87. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 7556 2641

08 3918 8292

natthaphame@gmail.com

weekab02@gmail.com

88. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 7556 2641

08 3918 8292

natthaphame@gmail.com

weekab02@gmail.com

89. กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 9981 0199

08 3918 8292

jeedbank1907@gmail.com

weekab02@gmail.com

90. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 7556 2641

08 3918 8292

natthaphame@gmail.com

weekab02@gmail.com

91. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

09 1143 3193

08 3918 8292

goodlucknb99@gmail.com

weekab02@gmail.com

92. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. น.ส.ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 4080 0009

08 3918 8292

srikwan@gmail.com

weekab02@gmail.com

93. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

06 2487 5853

08 3918 8292

tunyamas19@gmail.com

weekab02@gmail.com

94. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

09 1143 3193

08 3918 8292

goodlucknb99@gmail.com

weekab02@gmail.com

95. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

tattana7471@gmail.com

96. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

tattana7471@gmail.com

97. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

tattana7471@gmail.com

98. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

tattana7471@gmail.com

99. กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

3. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

tattana7471@gmail.com

100. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

2. น.ส.สุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

08 3153 8061

06 2451 4536

siriphan.wongchai@gmail.com

tartip@gmail.com

101. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

102. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 3075 4430

08 3606 7471

angkhanapum@gmail.com

tattana7471@gmail.com

103. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กระทรวงวัฒนธรรม

1. นางสาวปิยนุช เสถียรขันธ์

2. น.ส.วรินธร โมรินทร์ (IT)

08 9981 0199

08 7846 7938

jeedbank1907@gmail.com

warinthon.nan@gmail.com

104. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก

2. นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ (IT)

06 2487 5853

06 2451 4536

tunyamas19@gmail.com

tartip@gmail.com

105. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

nungsatick@gmail.com

tattana7471@gmail.com

106. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวณัฐธภา มีศรี

2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ (IT)

08 7556 2641

08 3918 8292

natthaphame@gmail.com

weekab02@gmail.com

107. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com

108. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1. นายศราวุฒิ ศรีทอง

2. นายทัตธนา พงษ์แขก (IT)

08 5668 3163

08 3606 7471

sarawut.s@nso.mail.go.th

tattana7471@gmail.com