ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

GOVERNMENT DATA CATALOG

เปิดรับลงทะเบียน

การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ดูวิดีโอการอบรบย้อนหลัง

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

Government Data Catalog (GD Catalog)

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)


สำหรับผู้บริหาร


การจัดทำบัญชีข้อมูล


การติดตั้งระบบบัญชีข้อมูล


รายชื่อผู้ประสานหน่วยงาน

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

Government Data Catalog (GD Catalog)

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

เป็นระบบบริการชุดข้อมูลของหน่วยงานพร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล เสมือนบัญชีข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เป็นระบบจัดการบัญชีข้อมูลจากหน่วยงาน โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นบัญชีข้อมูลกลางของภาครัฐ

ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เป็นระบบให้บริการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบบริการนามานุกรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงชุดข้อมูลให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ร้องขอการสนับสนุน

เป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ โดยช่องทางเว็บไซต์ gdhelpdesk.nso.go.th

ประกาศและแนวทาง

เป็นประกาศและแนวทางที่จำเป็นในการจัดทำบัญชีข้อมูล รวมถึงรหัสที่ใช้ในการจัดการ

F.A.Q และ คู่มือ

คำถามที่พบบ่อย คู่มือ สื่อผสมที่ใช้สนับสนุนในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการสอน

รูปภาพ สื่อผสมที่ใช้ประชาสัมพันธ์ สื่อการสอนการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อผู้ประสานงานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ