นำชุดข้อมูลพร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ขึ้นระบบ

19 ตุลาคม 2563    

เมื่อต้องการเพิ่มชุดข้อมูล ให้คลิกที่เมนู "ชุดข้อมูล" จากนั้นเลือก "เพิ่มชุดข้อมูล" และกรอกรายละเอียดต่างๆ ของชุดข้อมูล ดังรูปที่ 1รูปที่ 1 การเพิ่มชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูล


ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลหรือ "ทรัพยากร" เข้าระบบบัญชีข้อมูลสามารถทำได้โดยการ "อัพโหลดไฟล์ (Upload File)" โดยเลือกที่ปุ่ม "อัพโหลด" พร้อมกรอกรายละเอียดของข้อมูล ดังรูปที่ 2รูปที่ 2 การนำข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูล (แบบ Upload File)


หรือเพิ่มข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูลจาก URL ที่อยู่ของข้อมูล โดยเลือกที่ปุ่ม "ลิ้งค์" พร้อมกรอกรายละเอียดของข้อมูล ดังรูปที่ 3รูปที่ 3 การนำข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูล (แบบ Link)


และในกรณีที่ชุดข้อมูลนั้น ๆ มีหลายมิติ หรือมีไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ให้ทำการกด “บันทึกและเพิ่มรายการ” เพิ่มรายการข้อมูลถัดไป แต่หากมีไฟล์เพียงไฟล์เดียวให้ทำการกด “สิ้นสุด” เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างชุดข้อมูล