ระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

19 ตุลาคม 2563    

เป็นระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูล โดยทุกหน่วยงานจะต้องลงทะเบียนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและชุดข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นการ บูรณาการระบบข้อมูลของประเทศไม่ให้มีความซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงผู้เป็นเจ้าของชุดข้อมูลเป็นสำคัญและตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐรวมถึงเฝ้าติดตามการคงอยู่ การเข้าถึงชุดข้อมูลที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว และมีระบบรายงานให้กับหน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ชุดข้อมูลของหน่วยงานได้

ภาพแสดงระบบบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการชุดข้อมูลของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร