ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

19 ตุลาคม 2563    

เป็นระบบให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีข้อมูล ในการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลและการเข้าถึงชุดข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีการจัดการระบบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบสนับสนุน ระบบการจัดการและระบบบริการ โดยแต่ละระบบเน้นให้บริการ ดังนี้

1. ระบบสนับสนุน เป็นระบบบริการให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีข้อมูล ตามเว็บไซต์ https://gdhelppage.nso.go.th และ https://helpdesk.nso.go.th

2. ระบบการจัดการ เป็นระบบบริการการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และมีการเฝ้าติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3. ระบบบริการ เป็นระบบให้บริการข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะบริการดังนี้

3.1 GD Catalog Portal เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่า (Value) จากข้อมูลที่ภาครัฐให้บริการ

3.2 GD Catalog Directory ใช้ในการสืบค้นข้อมูล เน้นประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย

3.3 GD Catalog API สามารถโอนย้ายบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน ที่หน่วยงานได้ทำการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ


ภาพแสดงระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร