ประกาศและแนวทาง

19 ตุลาคม 2563    

ประกาศ

เป็นประกาศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้บัญชีข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีความสอดคล้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น มีระบบจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ดี รวมถึงแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน

เอกสารประกอบ



แนวทาง

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และมาตรฐานคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ

เอกสารประกอบ


รหัส

เป็นการกำหนดรหัสองค์กร ซึ่งได้อ้างอิงจากรหัสองค์กรของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งมีประโยชน์ในการสืบค้นแบบหลากหลายมิติ (Multi-dimensional Search) ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้บริการค้นหารายการข้อมูล

โดยหน่วยงานสามารถค้นหารหัสองค์กรของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตามเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ