รูปภาพประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2563    

รูปภาพประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีข้อมูล

GD Catalog บัญชีข้อมูลภาครัฐ

GD Catalog บัญชีข้อมูลภาครัฐ

GD Catalog บัญชีข้อมูลภาครัฐ

GD Catalog บัญชีข้อมูลภาครัฐ

GD Catalog บัญชีข้อมูลภาครัฐ

GD Catalog บัญชีข้อมูลภาครัฐ

GD Catalog บัญชีข้อมูลภาครัฐ